Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Aktualnie znajdujesz się na:

Projekt "Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego"

 
25 listopada 2008 r.   Departament Dialogu  i Partnerstwa Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"  zawarły umowę dotyczącą  stworzenia koncepcji wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników dialogu społecznego w ramach realizacji projektu systemowego "Poprawa funkcjonowania systemu dialogu społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników dialogu społecznego".

Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet V Dobre rządzenie. Działanie 5.5. Rozwój Dialogu Społecznego ). Jest to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie,  którego zadaniem jest wypracowanie systemu wsparcia eksperckiego dla partnerów społecznych dialogu. Projekt ten ma przede wszystkim charakter badawczo-diagnostyczny. Wynika to z faktu, że jak zgodnie przyznają wszyscy uczestnicy dialogu społecznego w Polsce, główną przyczyną jego nieefektywności  jest deficyt wiedzy eksperckiej oraz brak jasno zdefiniowanego i akceptowanego docelowego modelu instytucjonalnego polskiego systemu dialogu.
W związku z powyższym wśród najważniejszych działań znalazło się przeprowadzenie analizy stanu mechanizmów dialogu społecznego w Polsce, która stanie się podstawą do sformułowania rekomendacji dla ich modyfikacji. Zbadane zostaną także potrzeby szkoleniowe uczestników dialogu społecznego na poziomie zakładowym, regionalnym i ogólnokrajowym. A odpowiedzią na nie będzie stworzenie odpowiedniego systemu kształcenia w zakresie dialogu społecznego. Ponadto, powstaną także analizy modeli wsparcia, które funkcjonują w wybranych krajach UE oraz koncepcja wsparcia eksperckiego uczestników polskiego dialogu społecznego.

Zadanie 5 projektu pt. „Stworzenie koncepcji wsparcia instytucjonalnego polskich uczestników dialogu społecznego” stanowi przedsięwzięcie, którego celem jest opracowanie koncepcji eksperckiego wsparcia instytucjonalnego dla uczestników dialogu społecznego w Polsce. Istniejący obecnie brak mechanizmów wsparcia eksperckiego partnerów społecznych skutkuje niedostateczną efektywnością funkcjonowania dialogu prowadzonego w formule instytucjonalnej. Wypracowanie takiej koncepcji ma wzbogacić mechanizmy dialogu w Polsce i zwiększyć ich efektywność. Pracom koncepcyjnym od początku będą towarzyszyły studia analityczne nad systemami wsparcia uczestników DS w krajach UE oraz wizyty studyjne. W konsekwencji powstanie publikacja książkowa, która będzie zawierała opis koncepcji wsparcia eksperckiego uczestników dialogu w Polsce oraz opracowanie ukazujące systemy wsparcia w wybranych krajach UE.

 

Metadane

Data publikacji : 29.01.2009
Data modyfikacji : 01.12.2009
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Lizut
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet Dział Programowo - Wydawniczy

Opcje strony

do góry