Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Aktualnie znajdujesz się na:

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego poszukuje pracownika do Biura Rady Dialogu Społecznego

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego poszukuje pracownika do Biura Rady Dialogu Społecznego  

 

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

Wymiar etatu: pełen etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 1. obsługa sekretariatu Biura;
 2. przygotowywanie posiedzeń Rady, Prezydium Rady i zespołów problemowych
  w aspekcie organizacyjnym;
 3. organizowanie konferencji i szkoleń z zakresu dialogu społecznego, w tym dotyczących działalności Rady;
 4. przygotowanie publikacji dotyczących dialogu społecznego i Rady;
 5. udział w posiedzeniach Rady, Prezydium Rady oraz zespołów problemowych;
 6. współpraca z sekretarzami Prezydium Rady w zakresie bieżących prac Rady, Prezydium Rady i jej zespołów problemowych;
 7. współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego oraz zespołami problemowymi.

 

Warunki pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa, w tym przy komputerze powyżej 4 godzin. Opracowywanie dokumentów oraz inne prace biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Budynek przy ul. Limanowskiego 23 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

 1. wykształcenie wyższe;
 2. znajomość problematyki dialogu społecznego;
 3. znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego spośród języków roboczych UE.

 pożądane:

 1. wysoki poziom skrupulatności i dokładności;
 2. bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 3. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 4. dążenie do osiągania rezultatów oraz umiejętności działania w sytuacjach stresowych;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV (zawierające m.in. dane tj: imię (imiona) i nazwisko,  datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia);
 2. CV powinno zawierać odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

 

Powyższe dokumenty z wyraźną adnotacją  pracownik Biura Rady Dialogu Społecznego należy dostarczyć osobiście lub przesłać w formie papierowej w terminie do dnia
31 maja 2019 r. na adres:

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego,
ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa (liczy się data wpływu).

Osobiście można złożyć dokumenty  w Sekretariacie w dni powszednie (w godzinach 8:00 – 16:00).

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: d.boratynska@cpsdialog.gov.pl (w dniu 31 maja 2019 r. do godz. 16:00;  wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata
i przesłane w formie skanu).

Informacje o metodach i technikach naboru:

 1. weryfikacja aplikacji pod kątem wymagań formalnych;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

Informacja dla kandydatów do pracy w centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
im. Andrzeja Bączkowskiego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Limanowskiego 23,
  e-mail: iod@cpsdialog.gov.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy, na podstawie odpowiednich przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy), naszych prawnie uzasadnionych interesów, Pani/Pana zgody.
 3. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek lub dane kontaktowe tj. adres e-mail, telefon) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą należy wyrazić w CV składając dodatkowe oświadczenie: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Limanowskiego 23 dodatkowych danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym”.
 4. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej
  w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, jeśli Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego nie nawiąże z Panią/Panem stosunku pracy. W wypadku nawiązania z Panią/Panem stosunku pracy  dane osobowe uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Centrum  Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego.
 6. W każdym czasie może Pani/Pana cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem
  e-mail:  iod@cpsdialog.gov.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pan  ma prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraził/a zgodę) do innego administratora danych.
 8. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO .
 9. W razie pytań może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@cpsdialog.gov.pl

 

Metadane

Data publikacji : 16.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Boratyńska

Opcje strony

do góry