Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Aktualnie znajdujesz się na:

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego poszukuje pracownika do Biura Rady Dialogu Społecznego

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo

Wymiar etatu: pełen etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 1. obsługa sekretariatu Biura;
 2. przygotowywanie posiedzeń Rady, Prezydium Rady i zespołów problemowych w aspekcie organizacyjnym;
 3. organizowanie konferencji i szkoleń z zakresu dialogu społecznego, w tym dotyczących działalności Rady;
 4. przygotowanie publikacji dotyczących dialogu społecznego i Rady;
 5. udział w posiedzeniach Rady, Prezydium Rady oraz zespołów problemowych;
 6. współpraca z sekretarzami Prezydium Rady w zakresie bieżących prac Rady, Prezydium Rady i jej zespołów problemowych;
 7. współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego oraz zespołami problemowymi.

 

Warunki pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa powyżej 4 godzin. Opracowywanie dokumentów oraz inne prace biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Budynek przy ul. Limanowskiego 23 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne

 1. wykształcenie wyższe;
 2. znajomość problematyki dialogu społecznego;
 3. znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego spośród języków roboczych UE.

 pożądane:

 1. wysoki poziom skrupulatności i dokładności;
 2. bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 3. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 4. dążenie do osiągania rezultatów oraz umiejętności działania w sytuacjach stresowych;

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV;
 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie.
 3. odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji

Powyższe dokumenty z wyraźną adnotacją  pracownik Biura Rady Dialogu Społecznego należy dostarczyć osobiście lub przesłać w formie papierowej w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. na adres:

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego,
ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa (liczy się data wpływu).

Osobiście można złożyć dokumenty  w Sekretariacie w dni powszednie (w godzinach 8:00 – 16:00).

Aplikacje można również przesyłać elektronicznie na adres: d.boratynska@cpsdialog.gov.pl (do dnia 15 stycznia 2020 r. do godz. 16:00);  wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata
i przesłane w formie scanu).

Informacje o metodach i technikach naboru:

 1. weryfikacja aplikacji pod kątem wymagań formalnych;
 2. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Informacja dla kandydatów do pracy w centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
im. Andrzeja Bączkowskiego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Limanowskiego 23,
  e-mail: iod@cpsdialog.gov.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy, na podstawie odpowiednich przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy), naszych prawnie uzasadnionych interesów, Pani/Pana zgody.
 3. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.
 4. Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej
  w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, jeśli Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego nie nawiąże z Panią/Panem stosunku pracy. W wypadku nawiązania z Panią/Panem stosunku pracy  dane osobowe uzyskane w procesie rekrutacji będą dalej przetwarzane jako dane osobowe pracownika Centrum  Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego.
 6. W każdym czasie może Pani/Pana cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem
  e-mail:  iod@cpsdialog.gov.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Pani/Pan  ma prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraził/a zgodę) do innego administratora danych.
 8. Pani/Pan ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO .
 9. W razie pytań może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@cpsdialog.gov.pl
 10. Jeżeli Pani/Pan chce, aby Pani/Pana CV zostało wykorzystane do innych naszych rekrutacji, powinna/powinien Pani/Pan umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im.
  A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Limanowskiego 23 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 20.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Boratyńska

Opcje strony

do góry