Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu CPS Dialog

Warszawa, 9 czerwca 2010 r.

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" ogłasza przetarg na  świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu CPS "Dialog"
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" , ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 50 50, faks 22 380 50 52.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpsdialog.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.cpsdialog.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu CPS Dialog.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia.

2. Ochrona polega na bezpośredniej, stałej, fizycznej ochronie osób, mienia, obiektu i terenu, w tym:

a) ochronie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacja, pożarem i przed zagrożeniem wybuchem,

b) przeciwdziałaniu przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko obiekcie i osobom przebywającym na jego terenie, a także przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia;

c) udaremnianiu prób dokonywania kradzieży lub dewastacji chronionego mienia,

d) dokonywaniu obchodów chronionego terenu i obiektu ,

e) bezpośredniej interwencji, w sposób zgody z prawem, w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniom chronionego mienia, łącznie z zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia i przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji,

f) podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu,

g) nadzorowaniu i niezwłocznemu powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenia chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na chronione mienie, w tym w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania,

h) niezwłocznemu powiadamianiu właściwych publicznych służb ochrony (policja, straż pożarna, pogotowie medyczne, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego o zagrożeniach,

i) prawidłowemu reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w obiekcie instalacjami.

j) patrolowaniu terenu ;

k) przeciwdziałaniu przebywaniu na chronionym terenie osób nieupoważnionych; l) nadzorowanie i śledzenie monitoringu zainstalowanego w obiekcie i na terenie posesji.

3. Pracownicy ochrony zobowiązani są do prowadzenia książki służby, w której będą odnotowywane zauważone zdarzenia. Książka ta będzie udostępniona Zamawiającemu do wglądu.

4. Do książki służby mogą dokonywać wpisów upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz funkcjonariusze służby porządkowej (policja, straż pożarna, itp.).

5. Do ochrony Wykonawca skieruje odpowiednio - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, odpowiednio umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory, środki ochrony osobistej i w niezbędne środki łączności umożliwiające wezwanie wsparcia tj. grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego lub policji.

6. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (Osoba do kontaktu) - wskazany w Załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji, może wydawać pracownikom ochrony dyspozycje w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej z pominięciem osób reprezentujących Wykonawcę. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie niniejszego zamówienia i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa ochranianego obiektu. Pracownik ochrony przed podjęciem czynności na podstawie dyspozycji ma prawo uzgodnić planowane czynności bezpośrednio z przełożonym (od strony Wykonawcy).

7. W stosunku do pracowników ochrony naruszających dyscyplinę służby wnioski służbowe i kary dyscyplinarne stosował będzie Wykonawca.

8. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla należytego wykonania usług ochrony. W trakcie realizacji usług ochrony Wykonawca zobowiązany jest gromadzić informacje o zaistniałych zdarzeniach - zagrożeniach dla życie, zdrowia lub mienia. Na żądanie Zamawiającego gromadzone dane Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Ponadto do zakresu zadań pracowników ochrony należy wykonywanie czynności portiersko-recepcyjnych:

1. obsługa interesantów - udzielanie informacji, kierowanie ruchem osobowo - towarowym budynku itp., 2. kontrolowanie stanu bezpieczeństwa budynku i mienia, oraz w miarę możliwości usunięcie lub zabezpieczenie stwierdzonych zagrożeń, a w szczególności:

a) patrolowanie budynku i bezpośredniego otoczenia:, co najmniej jeden raz, co 1,5 godziny sprawdzanie prawidłowości zamknięć pomieszczeń i zabezpieczeń budynku, głownie miejsc szczególnej ochrony, technicznej budynku, głównie miejsc zagrożenia awaryjnego instalacji: wodnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, sygnalizacyjnych itp.,

b) otwieranie i zamykanie okien w pokojach gościnnych oraz salach szkoleniowych w godzinach rannych i wieczornych zgodnie z wykazem przekazanym przez pracowników recepcji CPS Dialog.

c) po zakończeniu szkoleń i konferencji odbywających się w CPS Dialog pracownik ochrony odpowiedzialny jest za sprawdzenie czy drzwi i okna w sali są zamknięte, klimatyzacja, światło wyłączone oraz zabezpieczenie sprzętu technicznego w recepcji.

d) Pracownik ochrony odpowiedzialny jest za monitorowanie i wpuszczanie gości do części biurowej i biblioteki.

e) Pracownik ochrony podczas dyżuru zobowiązany jest do wyłączenia dzwonków w telefonach komórkowych. Rozmowy telefoniczne należy wykonywać w sposób nie utrudniający pracy recepcji. Rozmowy telefoniczne nie mogą być prowadzone w holu głównym oraz w miejscu, gdzie przebywają goście korzystający z usług CPS Dialog.

f) Korzystanie ze stanowisk komputerowych w razie zapotrzebowania może odbywać się w godzinach popołudniowych tj. po zakończeniu szkoleń i konferencji. W przypadku nieobecności pracownika recepcji na zmianie nocnej pracownik ochrony upoważniony i zobowiązany jest do zakwaterowania gościa, który ma zaplanowany nocleg w CPS Dialog: a) zakwaterowanie gości następuje wyłączne poprzez wcześniejsze zgłoszenie przez pracownika recepcji informacji o planowanym noclegu, b) pracownik ochrony nie przyjmuje należności za nocleg od gości korzystających z noclegu, przekazuje pracownikowi recepcji przed zdaniem dyżuru, informacje ilu gości zakwaterował i podaje numer pokoju gościnnego, c) pracownik ochrony przy kwaterowaniu gości wydaje kartę meldunkową, klucz do pokoju oraz informuje gościa o godzinach wydawania śniadań,d) pracownik ochrony przy kwaterowaniu gości odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby gość wypełnił kartę meldunkową, uzupełnia numer pokoju, w którym zakwaterował gościa oraz spisuje numery rejestracyjne samochodu w przypadku, gdy gość korzysta z miejsca parkingowego na terenie zamkniętym, e) pracownik ochrony przekazuje informacje, na którym miejscu parkingowym może zaparkować gość korzystający z noclegu. Wymagania wobec pracowników ochrony:

Pracownik ochrony ma spełniać następujące warunki, a mianowicie: 1. licencja pierwszego stopnia pracownika ochrony fizycznej. 2. przeszkolenia w zakresie: a) korzystania z łączności bezprzewodowej. b) znajomości przepisów BHP. ppoż. i ochrony środowiska. c) podstawowej obsługi systemów zabezpieczeń technicznych budynku (instalacji sygnalizacji pożaru. włamania, monitoringu itp.). 3. pełna zdolność fizyczna i umysłowa. 4. brak uzależnień, w tym od alkoholu i środków odurzających. 5. komunikatywność, zdyscyplinowanie, kultura osobista i schludny wygląd. Usługi dodatkowe: Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dwóch bezpłatnych przyjazdów w ciągu miesiąca patrolów interwencyjnych wezwanych przypadkowo bez uzasadnienia. Wykonawca gwarantuje jeden przyjazd grupy interwencyjne w ciągu miesiąca w celu zabezpieczenia spotkań odbywających się na terenie chronionym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających na świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu CPS Dialog, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP).
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien złożyć aktualną koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia tj. w zakresie objętym składaną ofertą stosownie do wymagań przepisów prawa, a w szczególności ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ocena spełnienia wymaganych warunków będzie dokonywana na zasadzie spełnia lub nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzający ich spełnianie zostaną wykluczeni z postępowania.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykaz dwóch usług o wartości powyżej 40 000 zł już wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wzór formularza zestawienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły odbioru).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Potwierdzenie (np. referencje, protokoły odbioru) wykonania 2 zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat usług dwóch usług ochrony o wartości powyżej 40 000 zł wraz z okresem realizacji usługi, określeniem przedmiotu usługi, wartością usługi brutto oraz nazwą instytucji dla której usługa była zrealizowana.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cpsdialog.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG im. A. Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 02-943 Warszawa pok. 3 - sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG im. A. Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 02-943 Warszawa pok. 3 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Dokumenty do pobrania: SIWZ
 

Metadane

Data publikacji : 10.06.2010
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Mikulska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Organizacji Szkoleń

Opcje strony

do góry