Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Aktualnie znajdujesz się na:

Przeciwdziałanie korupcji

Korupcją jest czyn polegający na:

 1. obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
 2. żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
 3. przekroczeniu uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków przez osobę pełniącą funkcję publiczną, skutkujący wystąpieniem szkody dla interesu publicznego lub prywatnego, popełnione w celu osiągnięcia  jakichkolwiek nienależnych korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby.

 

Kodeks Postępowania Karnego mówi, że każdy, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa korupcji, ma społeczny obowiązek zawiadomienia prokuratora lub policję. Dla instytucji państwowych i samorządowych jest to obowiązek prawny.

Korupcja jest przestępstwem ściganym z urzędu i podlega karze. Kara dotyczy zarówno osoby oferującej, jak i przyjmującej korzyść majątkową lub osobistą. W zależności od wagi przestępstwa karą może być grzywna, ograniczenie wolności, a nawet pozbawienie wolności do lat 12.

Szczegółowe zasady postepowania w zakresie przeciwdziałania korupcji określa „Polityka
w zakresie przeciwdziałania korupcji pracowników Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego.

Podstawowym celem Polityki w zakresie przeciwdziałania korupcji w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk korupcyjnych w codziennej pracy, które jest realizowane m.in. poprzez:

 1. bieżącą analizę potencjalnych źródeł zagrożeń korupcyjnych, wyspecyfikowanie zagrożeń, określenie miejsc ich potencjalnego wystąpienia oraz pracowników narażonych na te zagrożenia, przeprowadzenie analizy ryzyka wystąpienia zagrożenia,
 2. wprowadzenie do praktyki Kodeksu Etyki pracowników Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego,
 3. zwiększenia świadomości pracowników, poprzez organizowanie  szkoleń  w zakresie podejmowanych działań  antykorupcyjnych oraz roli pracowników w eliminowaniu zagrożeń korupcyjnych obejmujące wszystkich pracowników Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego.

 

Publikacje i linki odnoszące się do zagadnień antykorupcji:

 1. Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019;
 2. Poradnik antykorupcyjny dla urzędników oraz Wskazówki antykorupcyjne dla urzędników;
 3. Rekomendacje postępowań antykorupcyjnych przy udzielaniu zamówień publicznych 2015;
 4. Świadomi nadużyć finansowych i korupcji. Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi;
 5. www.antykorupcja.gov.pl
 6. www.cba.gov.pl
 7. www.abw.gov.pl
 8. www.ec.europa.eu
 9. www.policja.pl

Informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące pracowników Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego    można przesyłać   na adres: antykorupcja@cpsdialog.gov.pl lub za pośrednictwem poczty:

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
z dopiskiem "Antykorupcja"
 

 

Metadane

Data publikacji : 27.06.2017
Data modyfikacji : 27.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Boratyńska
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Boratyńska

Opcje strony

do góry