Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Aktualnie znajdujesz się na:

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” poszukuje kandydata /kandydatki na stanowisko Recepcjonisty /Recepcjonistki

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełen etat,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. obsługa recepcji,
 2. przyjmowanie, interesantów, gości, współpracowników, odpowiadanie na ich zapytania lub kierowanie ich do innych pracowników biura
 3. organizowanie pracy poprzez zbieranie, przeglądanie i obieg korespondencji oraz informacji
 4. przyjmowanie rezerwacji
 5. kwaterowanie gości
 6. wystawianie faktur
 7. obsługa centrali telefonicznej
 8. dbałość o porządek i estetykę biura
 9. współpraca z innymi działami jednostki
 10. wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z powyższymi obowiązkami w ramach powierzonego stanowiska.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca administracyjno-biurowa. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, fax).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek przy ul. Limanowskiego 23 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania niezbędne w przypadku ubiegania się o stanowisko:

 1. wykształcenie średnie
 2. wysoki poziom kultury osobistej
 3. wysoki poziom skrupulatności i dokładności
 4. doskonała organizacja pracy
 5. umiejętność pracy w zespole
 6. mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 7. mile widziana znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę;
 • Wynagrodzenie: płaca zasadnicza + premia miesięczna + dodatek za wysługę lat                             (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), nagrody  jubileuszowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Wymagane dokumenty:

 1. informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona)  i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 4. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji  4   może być sformułowane w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
im. A. Bączkowskiego  przez okres najbliższych 6 miesięcy.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

 ......................................................

                                                                                                              Podpis kandydata do pracy

 

 

 

 

Sposób składania dokumentów

 1. dokumenty z wyraźną adnotacją  pracownik Recepcji należy składać osobiście
  w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa (w Recepcji
  w godzinach 8:00-16:00), drogą elektroniczną na adres: d.boratynska@cpsdialog.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie  na adres Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego,
  ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa.
 2. termin składania ofert:  do dnia 8 marca 2023 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia  dokumentów decyduje data wpływu do  Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego,
 3. CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  Kodeks  pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 z późn. zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 5. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 6. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez  okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego,

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23,
02-943 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego,
  ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa
 • e-mail: iod@cpsdialog.gov.pl

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1]Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369);

[2]Art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3]Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO;

[4]Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

Metadane

Data publikacji : 01.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Boratyńska

Opcje strony

do góry