Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Aktualnie znajdujesz się na:

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego poszukuje pracownika do Biura Rady Dialogu Społecznego

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego poszukuje pracownika do Biura Rady Dialogu Społecznego  

 

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo

Wymiar etatu: pełen etat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 1. obsługa sekretariatu Biura;
 2. przygotowywanie posiedzeń Rady, Prezydium Rady i zespołów problemowych w aspekcie organizacyjnym;
 3. organizowanie konferencji i szkoleń z zakresu dialogu społecznego, w tym dotyczących działalności Rady;
 4. przygotowanie publikacji dotyczących dialogu społecznego i Rady;
 5. udział w posiedzeniach Rady, Prezydium Rady oraz zespołów problemowych;
 6. współpraca z sekretarzami Prezydium Rady w zakresie bieżących prac Rady, Prezydium Rady i jej zespołów problemowych;
 7. współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego oraz zespołami problemowymi.

 

Warunki pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa powyżej 4 godzin. Opracowywanie dokumentów oraz inne prace biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Budynek przy ul. Limanowskiego 23 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. znajomość problematyki dialogu społecznego;
 3. znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego spośród języków roboczych UE.

 Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem pracy:

 1. wysoki poziom skrupulatności i dokładności;
 2. bardzo dobra organizacja pracy własnej;
 3. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 4. dążenie do osiągania rezultatów oraz umiejętności działania w sytuacjach stresowych;

Wymagane dokumenty:

1)  informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona)  i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3)  kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,

4)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być sformułowane w następujący sposób:

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 6 miesięcy.

[ ] Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych do dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

 ......................................................

                                                                                                              Podpis kandydata do prac

Sposób składania dokumentów

 1. Dokumenty z wyraźną adnotacją  pracownik Biura Rady Dialogu Społecznego należy składać osobiście w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
  im. Andrzeja  Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa (w Recepcji
  w godzinach 8:00-16:00), drogą elektroniczną na adres:d.boratynska@cpsdialog.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie  na adres Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa.
 2. Termin składania ofert:  do dnia 22 października 2020 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia  dokumentów decyduje data wpływu do  Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego.
 3. CV zawierające dane o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  Kodeks  pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 5. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 6. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji z wyłączeniem ofert osób, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie, w kolejnych naborach prowadzonych przez  przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”
im. Andrzeja  Bączkowskiego,

1. Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego, ul. Limanowskiego 23,
02-943 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

2. Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego,
  ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa
 • e-mail: iod@cpsdialog.gov.pl

 

 

 

3. Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.  

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja  Bączkowskiego zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez  6 miesięcy.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

 • V  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

 

[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit aRODO

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Metadane

Data publikacji : 15.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Boratyńska

Opcje strony

do góry