Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Warszawa, 26 stycznia  2010 r.

 

 

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI DO 133.000 EURO

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG”

ul. Limanowskiego 23

02-943 Warszawa

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS Dialog”

 

Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS Dialog.

CPV – 90910000-9

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Wadium przetargowe – nie jest wymagane.

Oferty będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów;

- cena brutto za realizację zamówienia –100%

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisani umowy do 29 lutego 2012 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy :

a) nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

b) spełniający warunki art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wykażą,
że w okresie ostatnich trzech lat (licząc wstecz od daty wszczęcia postępowania) zrealizowali:
- minimum dwa zamówienia z których każde obejmowało wykonywanie przez okres
co najmniej 12 miesięcy usług sprzątania pomieszczeń biurowych i/lub konferencyjnych i/lub pokoi hotelowych/gościnnych o łącznej powierzchni dla każdego z wykazanych zamówień nie mniejszej niż 1000m2. W przypadku umów aktualnie realizowanych zamawiający uzna za spełniające warunek również umowy, które obowiązują od co najmniej 12 miesięcy od daty wszczęcia postępowania.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający na podstawie dokumentów załączonych do oferty sprawdzi, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a)         aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert oraz ewentualne pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

b)         oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 Ustawy – wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do specyfikacji,

c)         oświadczenie nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 Ustawy – wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do specyfikacji,

d)         wykaz minimum 2 zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat usług sprzątania pomieszczeń biurowych i/lub konferencyjnych i/lub pokoi hotelowych/gościnnych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 wraz z okresem  realizacji usługi, określeniem przedmiotu usługi, wartością usługi brutto oraz nazwą instytucji dla której usługa była zrealizowana, - wzór formularza zestawienia zawiera załącznik nr 6. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły odbioru),

e)         W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wykonawca zobowiązany jest przedstawić oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 Ustawy – wg wzoru określonego
w załączniku nr 4 do specyfikacji,

f)          W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualny wypis z właściwego rejestru lub ewidencji, potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego
w zakresie objętym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert oraz ewentualne pełnomocnictwo w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,

 


Termin składania ofert upływa dnia 9 lutego 2010 r. o godz. 10.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Limanowskiego 23 w pok. 3.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego przy ul. Limanowskiego 23 w dniu 9 lutego 2010r. o godz. 10.30 w sali nr 1.

Termin związania ofertą – 30 dni.

DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA DO BZP: 26 STYCZNIA 2010 R.

 

 

 SIWZ

 

Metadane

Data publikacji : 26.01.2010
Data modyfikacji : 26.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Mikulska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Wydawnictw
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Lizut

Opcje strony

do góry