Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego „Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS DIALOG”

Warszawa, dnia 3 lutego 2010 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia


Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS DIALOG” działając na podstawie art. 38 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy,
w związku z otrzymanym pytaniem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje poniżej treść otrzymanego pytania oraz udzieloną odpowiedź.
 

Pytanie 1.
W części II SWIZ Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji Punkt 6.4.g. przekazanie brudniej pościeli do pralni.
Pytanie: Kto płaci za pranie brudnej bielizny i ręczników?
Odpowiedź.
Za pranie bielizny pościelowej i ręczników płaci Zamawiający.

Pytanie 2.
Czy w załączniku nr 1 (formularz ofertowy) w punkcie 1 cena za usługę powinna być podana za całość wykonania usługi 24 miesiące czy też ma to być miesięczna kwota.
W załączniku nr 7 do SWIZ (kalkulacja kosztów) drobnym druczkiem jest napisane że suma
w załączniku nr 1 musi być równa sumie z załącznika nr 7.
Odpowiedź.
W załączniku nr 1 do SIWZ formularza ofertowego w pkt 1 należy wpisać sumę z załącznika nr 7
do SIWZ.

Pytanie 3.
Jeżeli w tabeli l.p. 5 (okna) w kolumnie 5 wstawię jednorazową cenę zrealizowanej usługi X to jest to cena za półroczny okres umowy. Czyli cała usługa mycia okien to X x4. Wszystkie pozostałe składniki tabeli w kolumnie nr 5 są wartości miesięcznymi. Kalkulacja kosztów powinna mieć wartość miesięczną razy całkowity okres trwania umowy. Proszę o wytłumaczenie.
Odpowiedź.
W tabeli (załącznik nr 7do SIWZ) w kolumnie 5 pkt. 5 należy wstawić jednorazową cenę mycia powierzchni okien przedstawionej w kolumnie 3 pkt. 5.
Pozostałe składniki tabeli w kolumnie nr 5 nie są wartościami miesięcznymi. Są to wartości jednorazowego wykonania usługi. W kolumnie nr 4 poz. 1-4 należy wpisać cenę sprzątania 1 m2(kwota brutto) natomiast w kolumnie nr 5 wpisujemy iloraz kolumny 3 mnożony przez kolumnę 4 (należy pomnożyć cenę za m2 przez ilość metrów podanych w kolumnie nr 3).
Jedyną pozycją, w której należy podać ryczałt miesięczny jest kolumna 5 pkt. 6.
W pozycji „razem” należy podsumować wartości jednorazowych usług wraz z ryczałtem miesięcznym.

Pytanie 4.
Podobny problem mam z tabelą w załączniku nr 5 do SWIZ, co należy wpisać w pola z gwiazdkami i czy to ma być ogólna suma kosztów (miesięcznie).
Odpowiedź.
Załącznik nr 5 do SIWZ jest wzorem umowy, który będzie uzupełniany wartościami z załącznika nr 7 do SIWZ po wyborze najkorzystniejszej oferty na etapie podpisywania umowy.

Informujemy, że powyższa odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.
 

 

Metadane

Data publikacji : 03.02.2010
Data modyfikacji : 04.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Mikulska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Wydawnictw
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Lizut

Opcje strony

do góry