Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Warszawa, dnia 4 lutego 2010r.


Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS DIALOG” działając na podstawie art. 38 ust. 4 wskazanej powyżej ustawy, zamawiający dokonuje modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.
W pkt. 6.4 „Uwaga” SIWZ Zamawiający skreśla dotychczasową treść „Zamawiający przekaże wykonawcy wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu 200 kompletów pościeli oraz 400 ręczników. Wykonawca będzie materialnie odpowiedzialny za przekazaną pościel. Zwrot pościeli po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia będzie jedna z przesłanek zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy” wpisując w tym miejscu „Zamawiający przekaże wykonawcy wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu 200 kompletów pościeli oraz 400 ręczników. Wykonawca będzie materialnie odpowiedzialny za przekazaną pościel. W przypadku nie zwrócenia po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia przekazanej ilości pościeli oraz ręczników Zamawiający obciąży Wykonawcę za utraconą ilość w/w asortymentu po cenach rynkowych.”
Informujemy, że powyższa modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

Metadane

Data publikacji : 04.02.2010
Data modyfikacji : 04.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Mikulska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Wydawnictw
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Lizut

Opcje strony

do góry