Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Warszawa, dnia 4 lutego 2010 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia


Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS DIALOG” działając na podstawie art. 38 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy, w związku z otrzymanymi pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi.
 

Pytanie nr 1
Zamawiający w Pkt. 6 na str., 6 SIWZ zawarł zapis „Uwaga” : Zamawiający przekaże wykonawcy wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu 200 kompletów pościeli oraz 400 ręczników Wykonawca będzie materialnie odpowiedzialny za przekazaną pościel. Zwrot pościeli po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia będzie jedną z przesłanek zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy", natomiast z treści SIWZ ( w tym Załącznik nr 5 stanowiący integralną jej część - Wzór Umowy) nie wynika o obowiązku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie powyższych sprzeczności.

Odpowiedź
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). w pkt. 6.4 „Uwaga” SIWZ Zamawiający skreśla dotychczasową treść „Zamawiający przekaże wykonawcy wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu 200 kompletów pościeli oraz 400 ręczników. Wykonawca będzie materialnie odpowiedzialny za przekazaną pościel. Zwrot pościeli po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia będzie jedna z przesłanek zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy” wpisując w tym miejscu „Zamawiający przekaże wykonawcy wybranemu w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu 200 kompletów pościeli oraz 400 ręczników. Wykonawca będzie materialnie odpowiedzialny za przekazaną pościel. W przypadku nie zwrócenia po zakończeniu realizacji przedmiotowego zamówienia przekazanej ilości pościeli oraz ręczników Zamawiający obciąży Wykonawcę za utraconą ilość w/w asortymentu po cenach rynkowych.”
Informujemy, że powyższa modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr2
Jeżeli Wykonawca będzie odpowiedzialny materialnie za przekazaną pościel to prosimy
o udzielenie odpowiedzi:
• kto ponosi koszty ewentualnego uszkodzenia przez pralnię?
• kto ponosi koszty eksploatacyjnego zużycia?

Odpowiedź
Wykonawca nie ponosi kosztów ewentualnego uszkodzenia pościeli przez pralnię,
ani kosztów eksploatacyjnego zużycia pościeli. Wykonawca odpowiada za ilości przekazanej
i odbieranej pościeli.

Pytanie nr 3
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 6.2 „odśnieżanie i koszenie trawników przy użyciu maszyn tj. odśnieżarek, kosiarek itd. podtrzymuje jego zapis ? Jeżeli tak to prosimy o udzielenie odpowiedzi: do kogo w przypadku obfitych opadów śniegu należy jego wywóz oraz kto ponosi koszty?

Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapis umieszczony w pkt. 6.2.ppkt. a-c. w przypadku obfitych opadów śnieg pozostaje na terenie Zamawiającego, bądź jest usuwany na koszt Zamawiającego.

Pytanie nr4
Zamawiający na stronie 6 pkt. 6.10 wymaga zapewnienia przez Wykonawcę „Serwisu popołudniowego”. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie: czy ma być to osoba niezależna od grupy sprzątającej, do dyspozycji Zamawiającego, czy też nazewnictwo "serwis popołudniowy" oznacza sprzątanie powierzchni objętej niniejszym zamówieniem przez wszystkie osoby zatrudnione do jego realizacji ?
W przypadku, gdy Zamawiający będzie wymagał niezależnej osoby pełniącej dyżur pn. „serwis popołudniowy' prosimy o podanie godzin/czasu pracy w jakim ma być zapewniony dyżur?

 

Odpowiedź
Zapis w pkt. 6.10 „Serwis popołudniowy” nie wymaga osoby niezależnej od grupy sprzątającej, oznacza sprzątanie powierzchni objętej niniejszym zamówieniem przez wszystkie osoby zatrudnione do jego realizacji.

Informujemy, że powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

Metadane

Data publikacji : 04.02.2010
Data modyfikacji : 04.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Mikulska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Wydawnictw
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Lizut

Opcje strony

do góry