Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

https://bip.cpsdialog.gov.pl/dia/przetargi/archiwum-1/cpszp0110/1602,Pytania-i-odpowiedzi-do-SIWZ-2.html
26.02.2024, 18:16

Warszawa, 4 lutego 2010 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia


Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS DIALOG” działając na podstawie art. 38 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy,w związku z otrzymanymi pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi.

Pyt. nr 1
Cześć SIWZ pkt 6 ppkt e
„przewidywane obłożenie pokoi gościnnych w granicach 50% - proszę o określenie w jakich granicach np. dzień, tydzień, miesiąc.
Odpowiedź
Przewidywane obłożenie pokoi gościnnych w granicach 50 % w skali roku.

Pyt. nr 2
Część II SlWZ pkt 6.3 ppkt b.4)
,,ręczne czyszczenie miejsc trudno dostępnych" - proszę o określenie specyfiki miejsc oraz metrażu (metry kwadratowe).
Odpowiedź
Zamawiający jako miejsca trudnodostępne uznaje miejsca, do których nie ma możliwości dostępu urządzeniami do sprzątania np. framugi, cokoły, progi itp. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi konieczności podania metrażu tych miejsc.

Pyt. nr 3
Część II SIWZ pkt 6.3 ppkt b.6)
proszę o określenie metrażu pomieszczenia archiwum, magazynu oraz pomieszczeń gospodarczych
Odpowiedź
Zgodnie z pkt 6.1.ppkt d powierzchnia wynosi 148,22 m ².

Pyt. nr 4
Część II SIWZ pkt 6.3
Proszę o określenie godzin pracy oraz częstotliwości prac zawartych w pkt. 6.4 pracownika lub pracowników zapewniającego/zapewniających sprzątanie pokoi gościnnych
Odpowiedź
Prace opisane w pkt. 6.4 ppkt a-p wykonywane są w zależności od obłożenia bazy noclegowej, według zgłoszonego przez Zamawiającego zapotrzebowania zgodnie z par. 1ust. 4 załącznika nr 5 do SIWZ. Prace te wykonywane są w godz. 10-14.

Pyt. nr 5
Część II SIWZ pkt 6.4 ppkt f.
proszę o określenie specyfiki miejsc oraz metrażu (metry kwadratowe)
Odpowiedź
Zamawiający jako miejsca trudnodostępne uznaje miejsca, do których nie ma możliwości dostępu urządzeniami do sprzątania np. framugi, cokoły, progi itp. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi konieczności podania metrażu tych miejsc.

Pyt. nr 6
Część II SIWZ pkt 6.4 ppkt g.
Proszę o wyjaśnienie czy oddawanie do pralni ma się odbywać na koszt Zamawiającego czy Wykonawcy? Jeśli na koszt Zamawiającego kto wskazuje firmę w której ma być wykonana usługa?
Odpowiedź
Koszt prania bielizny pościelowej ponosi Zamawiający. Zamawiający wskazuje firmę, w której usługa jest wykonywana.

Pyt. nr 7
Część II SIWZ pkt 6.4 ppkt n., o., p.
Czy zamawiający wymaga aby stan kontrolował pracownik Wykonawcy z odpowiednimi kwalifikacjami? W jaki sposób ma się odbywać zgłaszanie?
Odpowiedź
Zamawiając nie wymaga szczególnych kwalifikacji od osoby sprawdzającej stan techniczny oświetlenia, funkcjonalności urządzeń oraz przydatności bielizny pościelowej. Zgłaszanie ewentualnych usterek następuje ustnie pracownikowi technicznemu lub w recepcji.

Pyt. nr 8
Część II SIWZ pkt  6.5 ppkt a.
Co Zamawiający rozumie przez zapranie wykładzin?
Odpowiedź
Przez stwierdzenie „zapieranie wykładziny” Zamawiający rozumie zapieranie niewielkich plam na wykładzinie.

Pyt. nr 9
Część II SIWZ pkt  6.5 ppkt e.
Proszę o podanie powierzchni żaluzji, która powinna być czyszczona na mokro i z jaką częstotliwością?
Odpowiedź.
Całkowita powierzchnia żaluzji w budynku wynosi ok. 650 m ². Częstotliwość czyszczenia w zależności od zabrudzenia.

Pyt. nr 10
Część II SIWZ pkt. 6.5 ppkt i.
Jakie urządzenia znajdują się w salach konferencyjnych? Czy Zamawiający wymaga aby stan techniczny kontrolował pracownik Wykonawcy z odpowiednimi kwalifikacjami? W jaki sposób ma się odbywać zgłaszanie?
Odpowiedź
Zamawiający ma tu na myśli sprawdzanie stanu oświetlenia (żarówek, świetlówek), klimatyzatorów (sprawdzenie czy działają). Zamawiając nie wymaga szczególnych kwalifikacji od osoby sprawdzającej stan techniczny. Zgłaszanie ewentualnych usterek następuje ustnie pracownikowi technicznemu lub w recepcji.

Pyt. nr 11
Część II SIWZ pkt. 6.6
Proszę o określenie procentowej konieczności zapewnienia dodatkowej obsługi sprzątającej w skali miesiąca.
Odpowiedź
Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności Zamawiający nie może określi procentowo dodatkowej usługi sprzątania w skali miesiąca. Informacje takie będą przekazywane zgodnie z pkt 6.6 SIWZ.


Pyt. nr 12
Część II SIWZ pkt 6.9 ppkt a., b., h., i.,
Proszę o określenie zakresu zapierania wykładzin. Proszę o określenie metrażu miejsc trudno dostępnych i co zamawiający rozumie przez "miejsca trudno dostępne". Proszę o określenie powierzchni żaluzji do czyszczenia na mokro. Czy do sprawdzania stanu technicznego Zamawiający oczekuje osób z odpowiednimi kwalifikacjami oraz w jakiej formie należy zgłaszać ewentualne usterki w recepcji?
Odpowiedź
Przez stwierdzenie „zapieranie wykładziny” Zamawiający rozumie zapieranie niewielkich plam na wykładzinie.
Zamawiający jako miejsca trudnodostępne uznaje miejsca, do których nie ma możliwości dostępu urządzeniami do sprzątania np. framugi, cokoły, progi itp. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi konieczności podanie metrażu tych miejsc.
Całkowita powierzchnia żaluzji w budynku wynosi ok. 650 m ². Częstotliwość czyszczenia w zależności od zabrudzenia. Zamawiając nie wymaga szczególnych kwalifikacji od osoby sprawdzającej stan techniczny. Zgłaszanie ewentualnych usterek następuje ustnie pracownikowi technicznemu w recepcji.

Pyt. nr 13
Część II SIWZ pkt 6.10 ppkt b., d., e., h.
Na czym polega czyszczenie wykładzin i jaki metraż wykładzin do czyszczenia? Proszęo podanie średniej ilości zużycia worków oraz ich litrażu. Proszę o podanie metrażu przewidzianego do sprzątania odkurzaczami zwykłymi i przemysłowymi oraz na sucho i mokro?
Odpowiedź
Czyszczenie wykładzin polega na zapraniu przypadkowych spowodowanych niewielkich plam. Metraż wykładzin został określony w pkt. 6.1 ppkt c SIWZ. Zamawiających nie posiada informacji o średniej ilości zużycia worków, litraż worków 6-20 litrów. Metraż przewidziany do sprzątania odkurzaczami przemysłowymi zwykłymi i przemysłowymi oraz na sucho i na mokro podany jest w pkt. 6.1 SIWZ.

Pyt. nr 14
Część II SIWZ pkt 6.11 ppkt a.
W jakim zakresie przewidywany jest kontakt pracowników firmy sprzątającej z żywnością spożywaną przez pracowników Zamawiającego?
Odpowiedź
Kontakt ogólnie i powszechnie rozumiany przy wykonywaniu czynności czyszcząco -myjących.

Pyt. nr 15
Część II SIWZ pkt. 6.11 ppkt c.
Na czym polega odpowiedzialność Wykonawcy za sprzęt zamawiającego?
Odpowiedź
Wykonawca odpowiada za nieuszkodzenie podczas sprzątania sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach.

Pyt. nr 16
Część II SIWZ pkt 6.11 ppkt e.
W jakim zakresie przewidywany jest kontakt pracowników firmy sprzątającej z żywnością spożywaną przez pracowników Zamawiającego?
Odpowiedź
Kontakt ogólnie i powszechnie rozumiany przy wykonywaniu czynności czyszcząco -myjących.

Pyt. nr 17
Część II SIWZ pkt 6.11 ppkt f.
W jakim terminie muszą być zgłaszane Zamawiającemu zmiany w zatrudnieniu oraz w jakim terminie Wykonawca musi zwrócić dokumenty nieaktualne?
Odpowiedź
Informację o zmianach personalnych Wykonawca przekazuje natychmiastowo, tj. w dniu zmiany. Dokumentacja również musi być oddana w dniu zmiany.

Pyt. nr 18
Część II SIWZ pkt.11
Od kiedy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę?
Odpowiedź
Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w trakcie terminu związania ofertą zgodnie z pkt. 30 SIWZ.


Informujemy, że powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.
 

Metadane

Data publikacji : 04.02.2010
Data modyfikacji : 04.02.2010
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Mikulska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Wydawnictw
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Lizut

Opcje strony