Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

https://bip.cpsdialog.gov.pl/dia/przetargi/archiwum-1/cpszp0110/1652,PYTANIA-I-ODPOWIEDZI-DO-SIWZ-MODYFIKACJA-SIWZ.html
18.07.2024, 00:26

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - MODYFIKACJA SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ - MODYFIKACJA SIWZ - ZAŁĄCZNIK NR 5

 

Warszawa, dnia 3 marca 2010r.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
 
Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS DIALOG” działając na podstawie art. 38 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy, w związku z otrzymanymi pytaniami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielonych odpowiedzi.
 
Pytanie
W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania zwracam się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w umowie § 7.2 - Zamawiający wymaga, aby polisa ubezpieczeniowa obejmowała cały okres trwania umowy, od dnia podpisania do 31.03.2012.
 
Funkcjonującą w praktyce krajowych zakładów ubezpieczeń zasadą jest zawieranie polis odpowiedzialności cywilnej w prowadzonej działalności gospodarczej na okresy roczne. Wykonawca uważa, iż wymaganie by w chwili zawierania umowy wykonawca przedstawiał umowę ubezpieczenia OC na cały okres wykonywania umowy nie koresponduje z realiami funkcjonowania krajowych zakładów ubezpieczeń.
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu, który będzie nakładał na wykonawców posiadanie ubezpieczenia OC o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł przez cały okres trwania umowy a jeśli polisa OC nie obejmuje całego, przewidywanego czasu trwania kontraktu to wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, w którym zobowiąże się do przedłużenia ważności polisy OC na warunkach ubezpieczenia nie gorszych niż zawarte w polisie obecnie obowiązującej.
 
Odpowiedź
Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS DIALOG” działając na podstawie art. 38 ust. 4 wskazanej powyżej ustawy, zamawiający dokonuje modyfikacji w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania. W załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy) Zamawiający skreśla dotychczasową treść § 7 pkt 2 „Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu kopie polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia składek za cały okres wskazany w § 3 ” wpisując w tym miejscu „Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu kopię polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia składek za rok, w którym umowa została zawarta”.
Ponadto Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy) w  § 7 dopisuje pkt 3
o następującej treści
„Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości polisy oraz do przedstawiania Zamawiającemu kopii polisy wraz z potwierdzeniem opłacenia składek niezwłocznie po podpisaniu nowej polisy w przez cały okres trwania umowy”.
 
Informujemy, że powyższa modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.
 
Dokumenty do pobrania:
Poprawiona treść załącznika nr 5 do SIWZ
Ujednolicona treść SIWZ
 
 
 

Metadane

Data publikacji : 03.03.2010
Data modyfikacji : 03.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Lizut
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Programowo - Wydawniczy
Osoba modyfikująca informację:
Joanna Lizut

Opcje strony