Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Warszawa, dnia 5 marca 2010r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia


Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS DIALOG” działając na podstawie art. 38 ust. 2 wskazanej powyżej ustawy, w związku z otrzymanym pytaniem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje poniżej treść otrzymanego pytania oraz udzielonej odpowiedzi.

 

Pytanie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Utrzymywanie Czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych oraz mycie okien w siedzibie CPS Dialog".

Na podstawie art. 38, ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), występując jako wykonawca zwracamy się do zamawiającego o:

- wyjaśnienie algorytmu jakim będzie posługiwał się zamawiający do wyliczenia wartości netto przedmiotowego zamówienia (pkt 1 FORMULARZA OFERTY- OFERTA PRZETARGOWA), w celu sprawdzenia poprawności jej obliczenia przez wszystkich wykonawców składających oferty.

 

Odpowiedź

Zamawiający do obliczenia poprawności wartości kwoty netto przedmiotowego zamówienia będzie posługiwał się następującym algorytmem, w zależności od stawki VAT:

      Cena brutto

Cena netto  =       --------------------       przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 22 %

                                               1,22

      Cena brutto

Cena netto  =       --------------------       przy zastosowaniu stawki VAT w wysokości 7 %

                                               1,07

Informujemy, że powyższa odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

 

 

Metadane

Data publikacji : 05.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Mikulska
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Lizut Dział Organizacji Szkoleń

Opcje strony

do góry