Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog"

Warszawa: Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog
Numer ogłoszenia: 44734 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" , ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 50 50, faks 22 380 50 52.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:www.cpsdialog.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Jednostka Budżetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. Kod CPV: 55300000-3.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje mozliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):55.30.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

12.3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności pozwalającej na realizacje zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia /nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, których wzór stanowią załącznik nr 2 i 3 , będące integralną częścią SIWZ.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu przynajmniej dwóch usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia i wiedzy wykonawcy, potwierdzonego referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, że w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał, tj. zrealizował 2 (dwie) usługi o wartości co najmniej 60.000,00 zł brutto każda. Wykonawca musi też wykazać, że wyżej wymienione usługi wykonał należycie, z podaniem ich wartości, rodzaju (przedmiot, zakres), dat i miejsc wykonania, oraz nazwy, adresu i telefonu odbiorców. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana, spełnia/nie spełnia, w oparciu o załączony do oferty wykaz potwierdzony referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców którego wzór stanowi załącznik 5 będący integralną częścią SIWZ

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizacje zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana, spełnia/nie spełnia, w oparciu o aktualny dokument potwierdzający opłacone ubezpieczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.cpsdialog.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23, 0-943 Warszawa pok.3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23, 0-943 Warszawa pok.3.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Metadane

Data publikacji : 15.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Tymińska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Tymińska

Opcje strony

do góry