Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Wynik przetargu nieograniczonego na "„Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog”

Warszawa, dnia 29 marca 2011r.

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

 

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy
ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego: „Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog” zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

- CATERING POLSKI PAMA S.C. M. JAROŃ, P. BEJDA

04-690 Warszawa, ul. Mirtowa 4/15

Powyższa oferta otrzymała największą ilość punktów według kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała łącznie  95,41 pkt

Ponadto zamawiający informuje, że:

a.      Oferta złożona przez firmę: Enterprise s.c. S. Rajzer, C. Rot  z siedzibą przy ul. Szuberta 13,
02-408 Warszawa, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 79,08 pkt,

 

b.      Oferta złożona przez firmę: Fabryka Smaq Catering Serwis z siedzibą przy ul. Szczęśliwickiej 40, 02-353 Warszawa, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 73,72 pkt,

 

c.       Oferta złożona przez firmę: Karczma Stara Chata Jolanta Małgorzata Roszkiewicz z siedzibą
przy ul.  Wiekowej Sosny 50, 05-540 Zalesie Górne, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 60,20 pkt,

 

d.      Oferta złożona przez firmę: Return I. Przybylska z siedzibą  przy ul. Łazienkowskiej 1/3, 00-449 Warszawa, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 48,67 pkt,

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje, że wykluczono z udziału w przedmiotowym postępowaniu:

  • ofertę Biesiada z Kuroniem Catering Sp. zo.o. z siedzibą przy ul.  Kazimierzowskiej 57/61 lok. 23, 02-738 Warszawa.

Wskazany Wykonawca nie spełnia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawca nie przedstawił na wezwanie Zamawiającego wymaganych, aktualnych na dzień składnia ofert dokumentów zgodnie z pkt14.6 oraz 14.6.1 SIWZ przedmiotowego postępowania.

Wobec powyższego Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24.ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a złożoną ofertę zgodnie z art. 24 ust 4 uznaje się za odrzuconą.

 

  • Ofertę Usługi Gastronomiczne Danuta Flisek   z siedzibą przy ulicy Górnej 10, 05-420 Józefów.

 Wskazany Wykonawca nie spełnia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawca nie przedstawił na wezwanie Zamawiającego wymaganych, aktualnych na dzień składnia ofert dokumentów zgodnie z pkt14.8 SIWZ przedmiotowego postępowania.

Wobec powyższego Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24.ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a złożoną ofertę zgodnie z art. 24 ust 4 uznaje się za odrzuconą.

 

 

      Ponadto Zamawiający działając na podstawie atr. 92 ust.1 pkt 2 Prawo Zamówień Publicznych informuje, że odrzuca następującą ofertę:

  •    na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 oferta złożona przez firmę BUGISUN z siedzibą przy

ul. Kościuszki 3, 09-402 Płock.

Złożona przez Wykonawcę oferta jest niezgodna z treścią SIWZ przedmiotowego postępowania. Wykonawca złożył ofertę zawierająca błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca był zobowiązany zgodnie z pkt  25.9 SIWZ podać w formularzu ofertowym ceny jednostkowe za realizację poszczególnych wariantów.

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odrzucić wskazaną ofertę.

     

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art.92 ust.1.pkt 4 informuje, że termin po którego upływie umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 wynosi 5 dni.

Metadane

Data publikacji : 30.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Tymińska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Tymińska

Opcje strony

do góry