Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 188633 - 2011; data zamieszczenia: 08.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146790 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 50 50, faks 22 380 50 52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednosta budżetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia. 2.Ochrona polega na bezpośredniej, stałej, fizycznej ochronie osób, mienia, obiektu i terenu, w tym na: a)ochronie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacją, pożarem, zagrożeniem wybuchem i przed zalaniem; b)przeciwdziałaniu przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko obiekcie i osobom przebywającym na jego terenie, a także przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia; c)udaremnianiu prób dokonywania kradzieży lub dewastacji chronionego mienia, d)dokonywaniu obchodów chronionego terenu i obiektu , e)bezpośredniej interwencji, w sposób zgodny z prawem, w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniom chronionego mienia, łącznie z zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia i przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji, f)podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu, g)nadzorowaniu i niezwłocznemu powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenia chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na chronione mienie, w tym w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania, h)niezwłocznemu powiadamianiu właściwych publicznych służb ochrony (policja, straż pożarna, pogotowie medyczne, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego o zagrożeniach, i)prawidłowemu reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w obiekcie instalacjami. j)patrolowaniu terenu na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu ; k)przeciwdziałaniu przebywaniu na chronionym terenie osób nieupoważnionych; l)nadzorowania i śledzenia monitoringu zainstalowanego w obiekcie i na terenie posesji. 3.Pracownicy ochrony zobowiązani są do prowadzenia książki służby, w której będą odnotowywane zauważone zdarzenia. Książka ta będzie udostępniona Zamawiającemu do wglądu. 4.Do książki służby mogą dokonywać wpisów upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz funkcjonariusze służby porządkowej (policja, straż pożarna, itp.). 5.Do ochrony Wykonawca skieruje odpowiednio - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, odpowiednio umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory, środki ochrony osobistej i w niezbędne środki łączności umożliwiające wezwanie wsparcia, tj. grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego lub policji. 6.Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (Osoba do kontaktu) - wskazany w Załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji, może wydawać pracownikom ochrony dyspozycje w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej z pominięciem osób reprezentujących Wykonawcę. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie niniejszego zamówienia i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa ochranianego obiektu. Pracownik ochrony przed podjęciem czynności na podstawie dyspozycji ma prawo uzgodnić planowane czynności bezpośrednio z przełożonym (od strony Wykonawcy). 7.W stosunku do pracowników ochrony naruszających dyscyplinę służby wnioski służbowe i kary dyscyplinarne stosował będzie Wykonawca. 8.Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla należytego wykonania usług ochrony. W trakcie realizacji usług ochrony Wykonawca zobowiązany jest gromadzić informacje o zaistniałych zdarzeniach - zagrożeniach dla życia, zdrowia lub mienia. Na żądanie Zamawiającego gromadzone dane Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 9.Ponadto do zakresu zadań pracowników ochrony należy wykonywanie czynności portiersko-recepcyjnych: a)obsługa interesantów - udzielanie informacji, kierowanie ruchem osobowo - towarowym budynku itp., b)kontrolowanie stanu bezpieczeństwa budynku i mienia, oraz w miarę możliwości usunięcie lub zabezpieczenie stwierdzonych zagrożeń, a w szczególności: c)patrolowanie budynku i bezpośredniego otoczenia:, co najmniej jeden raz, co 1,5 godziny sprawdzanie prawidłowości zamknięć pomieszczeń i zabezpieczeń budynku, głównie miejsc szczególnej ochrony, technicznej budynku, głównie miejsc zagrożenia awaryjnego instalacji: wodnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, sygnalizacyjnych itp., d)otwieranie i zamykanie okien w pokojach gościnnych oraz salach szkoleniowych w godzinach rannych i wieczornych zgodnie z wykazem przekazanym przez pracowników recepcji CPS Dialog. e)po zakończeniu szkoleń i konferencji odbywających się w CPS Dialog pracownik ochrony odpowiedzialny jest za sprawdzenie czy drzwi i okna w sali są zamknięte, klimatyzacja, światło wyłączone oraz zabezpieczenie sprzętu technicznego w recepcji. f)Pracownik ochrony odpowiedzialny jest za monitorowanie i wpuszczanie gości do części biurowej i biblioteki. g)Pracownik ochrony podczas dyżuru zobowiązany jest do wyłączenia dzwonków w telefonach komórkowych. Rozmowy telefoniczne należy wykonywać w sposób nie utrudniający pracy recepcji. Rozmowy telefoniczne nie mogą być prowadzone w holu głównym oraz w miejscu, gdzie przebywają goście korzystający z usług CPS Dialog. h)Korzystanie ze stanowisk komputerowych w razie zapotrzebowania może odbywać się w godzinach popołudniowych tj. po zakończeniu szkoleń i konferencji. 10. W przypadku nieobecności pracownika recepcji na zmianie nocnej pracownik ochrony upoważniony i zobowiązany jest do zakwaterowania gościa, który ma zaplanowany nocleg w CPS Dialog, a)zakwaterowanie gości następuje wyłączne poprzez wcześniejsze zgłoszenie przez pracownika recepcji informacji o planowanym noclegu, b)pracownik ochrony nie przyjmuje należności za nocleg od gości korzystających z noclegu, przekazuje pracownikowi recepcji przed zdaniem dyżuru, informacje ilu gości zakwaterował i podaje numer pokoju gościnnego, c)pracownik ochrony przy kwaterowaniu gości wydaje kartę meldunkową, klucz do pokoju oraz informuje gościa o godzinach wydawania śniadań, d)pracownik ochrony przy kwaterowaniu gości odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby gość wypełnił kartę meldunkową, uzupełnia numer pokoju, w którym zakwaterował gościa oraz spisuje numery rejestracyjne samochodu w przypadku, gdy gość korzysta z miejsca parkingowego na terenie zamkniętym, e)pracownik ochrony przekazuje informacje, na którym miejscu parkingowym może zaparkować gość korzystający z noclegu. 11.Wymagania wobec pracowników ochrony: Pracownik ochrony ma spełniać następujące warunki, a mianowicie: a)licencja pierwszego stopnia pracownika ochrony fizycznej. b)przeszkolenia w zakresie: c)korzystania z łączności bezprzewodowej. d)znajomości przepisów BHP. ppoż. i ochrony środowiska. e)podstawowej obsługi systemów zabezpieczeń technicznych budynku (instalacji sygnalizacji pożaru, włamania, monitoringu itp.). f)pełna zdolność fizyczna i umysłowa. g)brak uzależnień, w tym od alkoholu i środków odurzających. h)komunikatywność, zdyscyplinowanie, kultura osobista i schludny wygląd. 12. Usługi dodatkowe: a)Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dwóch bezpłatnych przyjazdów w ciągu miesiąca patrolów interwencyjnych wezwanych bez uzasadnienia. b)Wykonawca gwarantuje jeden przyjazd grupy interwencyjnej w ciągu miesiąca w celu zabezpieczenia spotkań odbywających się na terenie chronionym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • RR Security Sp.zo.o., ul. Szaserów 133/8, 04-363 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48780,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 36917,76

  • Oferta z najniższą ceną: 36917,76 / Oferta z najwyższą ceną: 51492,33

  • Waluta: PLN.

 

Metadane

Data publikacji : 22.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Tymińska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji

Opcje strony

do góry