Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

ROZSTRZYGNIĘCIE- PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO „ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH I GASTRONOMICZNYCH NA POTRZEBY ORGANIZOWANYCH POSIEDZEŃ, SZKOLEŃ I KONFERENCJI W SIEDZIBIE CPS DIALOG” NR SPRAWY CPS/ZP/02/14

Warszawa, 02 grudnia 2014 r.
 

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego „Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog” nr sprawy CPS/ZP/02/14 wybrało ofertę firmy:

„Granatoil” Graniszewscy Sp. J. z siedzibą przy: ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin.

Powyższa oferta otrzymała największą liczbę punktów według kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała łącznie 95,45 pkt., w tym wg kryterium ceny 72,45 pkt., a wg kryterium jakości 23 pkt.

Ponadto zamawiający informuje, że oferta firmy Catering Polski PAMA s.c z siedzibą przy
ul. Mirtowa 4/15, 04-690 Warszawa została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca ten został wezwany w dniu 18 listopada 2014 r. do uzupełnienia po jednym zestawie z każdego wariantów (menu każdego z wariantów wykonawcy ustalają samodzielnie zgodnie z SIWZ) zgodnie z punktem 19.5 SIWZ. Wykonawca nie uczynił zadość temu wezwaniu.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1.pkt 4 informuje, że termin, po którego upływie umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta, zgodnie
z art. 94 ust. 1 pkt 2 wynosi 5 dni.

Metadane

Data publikacji : 02.12.2014
Data modyfikacji : 03.12.2014
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KOMISJA PRZETARGOWA
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Tymińska

Opcje strony

do góry