Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

ROSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA POTRZEBY ORGANIZOWANYCH POSIEDZEŃ, SZKOLEŃ I KONFERENCJI W SIEDZIBIE CPS DIALOG"

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog” nr sprawy CPS/ZP/02/15 wybrało ofertę firmy:

„Granatoil” Graniszewscy Sp. J. z siedzibą przy: ul. Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin.

Powyższa oferta otrzymała największą liczbę punktów według kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała łącznie 100 pkt., w tym wg kryterium ceny - 60 pkt., a wg kryterium czas realizacji zamówień w trybie pilnym, uzupełniającym, dodatkowym -  40 pkt.

 

Ponadto zamawiający informuje, że oferta firmy Catering Polski PAMA s.c. z siedzibą przy ul. Mirtowa 4/15, 04-690 Warszawa w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymała łącznie – 81,86 pkt., w tym wg kryterium ceny – 48,53 pkt., a wg kryterium czas realizacji zamówień w trybie pilnym, uzupełniającym, dodatkowym – 33,33 pkt.

 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1.pkt 4 informuje, że termin, po którego upływie umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 wynosi 5 dni.

Metadane

Data publikacji : 12.11.2015
Data modyfikacji : 12.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Łaska
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Łaska
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Łaska

Opcje strony

do góry