Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA "„DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO NA POTRZEBY BAZY NOCLEGOWEJ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 23 W WARSZAWIE”, znak CPS/ZP/03/13"

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ DO POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: „DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO NA POTRZEBY BAZY NOCLEGOWEJ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 23 W WARSZAWIE”, znak CPS/ZP/03/13

Numer ogłoszenia: 260058 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254108 - 2013 data 01.07.2013 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 50 50, fax. 22 380 50 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 02-943 Warszawa, pok. nr 3 - sekretariat..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 02-943 Warszawa, pok. nr 3 - sekretariat..

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ DO POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO NA POTRZEBY BAZY NOCLEGOWEJ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 23 W WARSZAWIE, znak CPS/ZP/03/13.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż sprzętu kwaterunkowego na potrzeby bazy noclegowej przy ulicy Limanowskiego 23 w Warszawie, znak CPS/ZP/03/13.

 

Zamawiający Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 02-943 Warszawa, działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że wpłynęło w dniu 3 lipca 2013 r. zapytanie do SIWZ.

Zamawiający poniżej przedstawia pytania oraz udziela odpowiedzi na otrzymane pytania:

 

Pytanie nr 1

Zamawiający w Załączniku do SIWZ - Szczegółowy opis zabudów meblowych i mebli wolnostojących w pkt 2.1.13 niesłusznie wymaga aby szafy posiadały Atest Higieniczności na wyrób oparty na normie DIN EN 717-1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wyraźnie pisze Przed wykonaniem mebli oferent jest zobowiązany sprawdzić i w razie potrzeby skorygować podane w specyfikacji wymiary. Oczywistym jest, iż atest wystawiony jest na konkretny produkt o konkretnych wymiarach oraz o danej specyfikacji. W związku z powyższym w sytuacji gdy oczekują Państwo wykonania mebli na wymiar dopasowany do pomieszczenia niemożliwym jest posiadanie takiego atestu. Prosimy o zmianę wymogu posiadania atestu na wyrób gotowy a zastąpienie go atestami na płytę oraz obrzeże meblowe.

 

Pytanie nr 2

Zamawiający w Załączniku do SIWZ - Szczegółowy opis zabudów meblowych i mebli wolnostojących wymaga dołączenia do oferty szeregu próbek : tkanin, wybarwień krzeseł oraz kolorystyki płyt. Odnośnie płyty meblowej o dekorze H3736 ST 9 informujemy, iż została ona wycofana z produkcji. Ponadto Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek materiałów o wymiarach 30x20cm, chcielibyśmy zauważyć, iż czas od momentu ogłoszenia postępowania do złożenia oferty przetargowej jest niewystarczający na zdobycie takich niestandardowych próbek. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu dostarczenia próbek wraz z ofertą. Zamawiający w zamian powinien zażądać dostarczenia wszelkich próbek od oferenta, który zostanie wyłoniony w toku postępowania. Przychylenie się Zamawiającego do wyżej opisanych zmian pozwoli na złożenie oferty kilku oferentom a nie tylko jednej firmie, która takowe próbki oraz atesty już posiada.

 

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA NASTĘPUJĄCYCH WYJAŚNIEŃ:

 

Odpowiedź na pytanie 1.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje treść SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 3a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający zmienia treść pkt. 2. 1. 13, który otrzymuje brzmienie: Zamawiający wymaga, aby szafy posiadały Atest Higieniczności na płytę oraz obrzeże meblowe. Atest powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.

 

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający informuje, iż w pkt. 3.6 SIWZ CPS/ZP/03/13 dopuszcza możliwość i określa warunki zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Zamawiający podtrzymuje zapisy załącznika nr 3a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie próbek materiałów.

 

 

DODATKOWO ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJĘ PRZEDŁUŻONY I UPŁYWA 12 LIPCA BR. O GODZ. 10.00. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT NIE ULEGA ZMIANIE.

 

OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU 12 LIPCA BR. O GODZ. 10.15 W SALI C..

 

Metadane

Data publikacji : 04.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Tymińska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Tymińska

Opcje strony

do góry