Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU PUBLICZNEGO NA "DOSTAWĘ I MONTAŻ SPRZETU KWATERUNKOWEGO NA POTRZEBY BAZY NOCLEGOWEJ PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 23 W WARSZAWIE", ZNAK CPS/ZP/03/13

WSZYSCY WYKONAWCY

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ I MONTAŻ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO NA POTRZEBY BAZY NOCLEGOWEJ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 23 W WARSZAWIE", znak: CPS/ZP/03/13”

 

 

Zamawiający Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm. dalej: Pzp) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „DOSTAWĘ I MONTAŻ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO NA POTRZEBY BAZY NOCLEGOWEJ PRZY ULICY LIMANOWSKIEGO 23 W WARSZAWIE",  znak: CPS/ZP/03/13”  ponieważ cena z najkorzystniejszą ofertą, tj. firmy  JFM FURNITURE RYSZARD JANISZEWSKI SP. ZO.O.,  al. Krakowska 110/114, 02-256 WARSZAWA, przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

 

Zamawiający zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Pzp przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to jest kwotę 99 990,56 zł brutto.

 

Jednocześnie w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

  1.  

JARD SP. ZO.O.

AL. NA SKARPIE 21/11

00-488 WARSZAWA

67 033,77 zł

  1.  

JFM FURNITURE RYSZARD JANISZEWSKI SP. ZO.O.

AL. KRAKOWSKA 110/114

02-256 WARSZAWA

133 100,76 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje,  iż ww. Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów. Wezwani Wykonawcy przedłożyli wskazaną w wezwaniach dokumentacje w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oferta firmy JARD SP. ZO.O., al. Na Skarpie 21/11, 00-488 podlega odrzuceniu. Wyżej wymieniony Wykonawca podał krótszy okres rękojmi niż wymagany w SIWZ ( pkt. 1.3), tj.  Wykonawca w pkt. 5 formularza ofertowego w miejscu podania okresu rękojmi wpisał okres 12 miesięcy, kiedy okres minimalny wynosił 36 miesięcy, co powoduje, że treść oferty nie odpowiada treści pkt. 1.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której formularz ofertowy jest załącznikiem i stanowi jej integralna część.

Po analizie możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że nie istnieje możliwość zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na udzielenie zamówienia.

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze treść przywołanych wyżej przepisów, zamawiający unieważnił postępowanie.

 

Jednoczenie Zamawiający informuję, iż zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich próbki.

Metadane

Data publikacji : 18.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Tymińska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Tymińska

Opcje strony

do góry