Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 321480 - 2016 z dnia 2016-10-11 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 319724
Data: 07/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", Krajowy numer identyfikacyjny 14214885300000,
ul. Limanowskiego  23, 02943   Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 50 62, faks 22 380 50 52.
Adres strony internetowej (url): www.cpsdialog.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia: 31/10/2016
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia:10/11/2016

Metadane

Data publikacji : 11.10.2016
Data modyfikacji : 11.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Łaska
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Łaska

Opcje strony

do góry