Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity  Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawę materiałów informacyjno - promocyjnych dla Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” nr sprawy CPS/ZP/03/16, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Agencja Reklamowa FUN Daniel Bogacki  ul. Okaryny 1/8, 02-787 Warszawa

Powyższa oferta otrzymała Łącznie  100 pkt według kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.

  1.  Cena – 60 pkt
  2.  Jakość – 40 pkt

Ponadto Zamawiający informuje, że:

  1. Oferta złożona przez firmę: J&S Katarzyna Skubisz Gródek Szlachecki 30, 21-220 Siemień w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymała łącznie 71,02 pkt.
  1.   Cena – 33,39 pkt
  2.   Jakość – 37,63 pkt

Ponadto Zamawiający informuje, że:

Oferta złożona przez firmę: Pracownia Reklamy AD, Halina Zaleńska ul. Myśliwska 68,
30-718 Kraków zgodnie z art. 24 ust 1 pkt.12 ustawy Pzp została wykluczona z postępowania. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Metadane

Data publikacji : 21.10.2016
Data modyfikacji : 21.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Kamila Łaska
Osoba modyfikująca informację:
Kamila Łaska

Opcje strony

do góry