Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych pomieszczeń budynku Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. A. Bączkowskiego przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie

Warszawa: Wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych pomieszczeń budynku Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A Bączkowskiego przy ul. Limanowskiego 23, w Warszawie
Numer ogłoszenia: 250827 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" , ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 50 50 ,
faks 22 380 50 52.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpsdialog.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.cpsdialog.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych pomieszczeń budynku Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A Bączkowskiego przy ul. Limanowskiego 23, w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo- konserwacyjnych pomieszczeń w budynku Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie Kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - 45431200-9 Kładzenie glazury - 45442100-8 Roboty malarskie. Roboty remontowe objęte przedmiotem zamówienia będą polegały m.in. na: malowaniu elementów stalowych i tynków, wymianie parapetów wewnętrznych na parapety PCV oraz pracach wykończeniowych w zakresie ościeży wewnętrznych,jak również wymianie kabin natryskowych i brodzików wraz z robotami poinstalacyjnymi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.43.12.00-9, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ocena spełnienia wymaganych warunków będzie dokonywana na zasadzie spełnia lub nie spełnia. Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzający ich spełnianie zostaną wykluczeni z postępowania.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz dwóch robót remontowo-konserwacyjnych w budynkach administracji publicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda już z wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych robót w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wzór formularza zestawienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły odbioru).Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metoda spełnia/nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest załączyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia,tj. kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz kierownika budowy z uprawnieniami do prowadzenia prac sanitarnych bez ograniczeń, posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom - wzór formularza zestawienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o aktualny dokument potwierdzający opłacone ubezpieczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  wykaz dwóch robót remontowo-konserwacyjnych w budynkach administracji publicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto każda już wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych robót w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - wzór formularza zestawienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły odbioru).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wykaz osób : kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz kierownika budowy z uprawnieniami do prowadzenia prac sanitarnych bez ograniczeń a także posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej trzyletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom - wzór formularza zestawienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cpsdialog.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG im. A. Baczkowskiego ul. Limanowskiego 23 02-943 Warszawa pok. 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2010 godzina 10:30, miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG im. A. Baczkowskiego ul. Limanowskiego 23 02-943 Warszawa pok. 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metadane

Data publikacji : 14.09.2010
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Łaska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji

Opcje strony

do góry