Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Wyniki przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych pomieszczeń budynku Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A. Bączkowskiego przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.”

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250827 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 50 50, faks 22 380 50 52.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych pomieszczeń budynku Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A Bączkowskiego przy ul. Limanowskiego 23, w Warszawie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo- konserwacyjnych pomieszczeń w budynku Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie Kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - 45431200-9 Kładzenie glazury - 45442100-8 Roboty malarskie. Roboty remontowe objęte przedmiotem zamówienia będą polegały m.in. na: malowaniu elementów stalowych i tynków, wymianie parapetów wewnętrznych na parapety PCV oraz pracach wykończeniowych w zakresie ościeży wewnętrznych,jak również wymianie kabin natryskowych i brodzików wraz z robotami poinstalacyjnymi.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.43.12.00-9, 45.44.21.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Czekalski, ul. Wieruchowska 15, 05-082 Babice Nowe, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120185,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
· Cena wybranej oferty: 103444,25
· Oferta z najniższą ceną: 103444,25 / Oferta z najwyższą ceną: 103444,25
· Waluta: PLN.

Metadane

Data publikacji : 29.09.2010
Data modyfikacji : 30.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Tymińska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Tymińska

Opcje strony

do góry