Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

OGŁOSZENIE O UDZIELNIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych pomieszczeń budynku Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A Bączkowskiego przy ul. Limanowskiego 23, w Warszawie
Numer ogłoszenia: 268607 - 2010; data zamieszczenia: 29.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 250827 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 50 50, faks 22 380 50 52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Budżetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych pomieszczeń budynku Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog im. A Bączkowskiego przy ul. Limanowskiego 23, w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo- konserwacyjnych pomieszczeń w budynku Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie Kod CPV - 45000000-7 Roboty budowlane - 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych - 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne - 45431200-9 Kładzenie glazury - 45442100-8 Roboty malarskie. Roboty remontowe objęte przedmiotem zamówienia będą polegały m.in. na: malowaniu elementów stalowych i tynków, wymianie parapetów wewnętrznych na parapety PCV oraz pracach wykończeniowych w zakresie ościeży wewnętrznych,jak również wymianie kabin natryskowych i brodzików wraz z robotami poinstalacyjnymi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.43.12.00-9, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Remontowo-Budowlany Stanisław Czekalski, ul. Wieruchowska 15, 05-082 Babice Nowe, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120185,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 103444,25

  • Oferta z najniższą ceną: 103444,25 / Oferta z najwyższą ceną: 103444,25

  • Waluta: PLN.

 

Metadane

Data publikacji : 22.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Tymińska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji

Opcje strony

do góry