Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Przetarg nieograniczony na „Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie", znak CPS/ZP/05/12

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.cpsdialog.pl


Warszawa: Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie
Numer ogłoszenia: 498518 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" , ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 50 50, faks 22 380 50 52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Jednostka Budżetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia. 2.Ochrona polega na bezpośredniej, stałej, fizycznej ochronie osób, mienia, obiektu i terenu, w tym na: a)ochronie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacją, pożarem, zagrożeniem wybuchem i przed zalaniem b)przeciwdziałaniu przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko obiektowi i osobom przebywającym na jego terenie, a także przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia c)udaremnianiu prób dokonywania kradzieży lub dewastacji chronionego mienia d) dokonywaniu obchodów chronionego terenu i obiektu e.bezpośredniej interwencji, w sposób zgodny z prawem, w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniom chronionego mienia, łącznie z zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia i przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji,f) podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu, g)nadzorowaniu i niezwłocznemu powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenia chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na chronione mienie, w tym w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania, h)niezwłocznemu powiadamianiu właściwych publicznych służb ochrony (Policja, straż pożarna, pogotowie medyczne, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego o zagrożeniach, i) prawidłowemu reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w obiekcie instalacjami, j) patrolowaniu terenu na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu. k)przeciwdziałaniu przebywania na chronionym terenie osób nieupoważnionych, l) nadzorowania i śledzenia monitoringu zainstalowanego w obiekcie i na terenie posesji, 3.Pracownicy ochrony zobowiązani są do prowadzenia książki służby, w której będą odnotowywane zauważone zdarzenia. Książka ta będzie własnością Zamawiającego oraz będzie znajdować się w posiadaniu pracowników ochrony i będzie udostępniona Zamawiającemu do wglądu.4.Do książki służby mogą dokonywać wpisów upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz funkcjonariusze publicznych służb porządkowych (Policja, straż pożarna, itp.).5.Do ochrony Wykonawca skieruje odpowiednio - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, odpowiednio umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory, środki ochrony osobistej i w niezbędne środki łączności umożliwiające wezwanie wsparcia, tj. grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego lub policji.6.Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania na terenie chronionym minimum 10 punktów kontrolnych w wyznaczonych do tego przez Zamawiającego miejscach.7.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wydruku raportu z przeprowadzonych obchodów. Raport Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu, raz w miesiącu, razem z fakturą VAT. 8.Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (osoba do kontaktu) - wskazany w Załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji, może wydawać pracownikom ochrony dyspozycje w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej z pominięciem osób reprezentujących Wykonawcę. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie niniejszego zamówienia i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa ochranianego obiektu. Pracownik ochrony przed podjęciem czynności na podstawie dyspozycji ma prawo uzgodnić planowane czynności bezpośrednio z przełożonym (od strony Wykonawcy).9.W stosunku do pracowników ochrony naruszających dyscyplinę służby wnioski służbowe i kary dyscyplinarne stosował będzie Wykonawca.10.Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla należytego wykonania usług ochrony. W trakcie realizacji usług ochrony Wykonawca zobowiązany jest gromadzić informacje o zaistniałych zdarzeniach - zagrożeniach dla życia, zdrowia lub mienia. Na żądanie Zamawiającego gromadzone dane Wykonawca przekaże Zamawiającemu.11.Ponadto do zakresu zadań pracowników ochrony należy wykonywanie czynności portiersko-recepcyjnych.12.obsługa interesantów - udzielanie informacji, kierowanie ruchem osobowo - towarowym obiektu, itp.; 13.zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionego obiektu oraz zapobieganie próbom kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz i na zewnętrz chronionego obiektu w tym: a.patrolowanie, nie rzadziej niż co 1,5 h obiektu i bezpośredniego jego otoczenia (posesji):, sprawdzanie prawidłowości zamknięć pomieszczeń, zabezpieczeń obiektu, itp,b.otwieranie i zamykanie okien w pokojach gościnnych oraz salach szkoleniowych w godzinach rannych i wieczornych zgodnie z wykazem przekazanym przez pracowników recepcji Zamawiającego, c)po zakończeniu szkoleń i konferencji odbywających się u Zamawiającego pracownik ochrony odpowiedzialny jest za sprawdzenie czy drzwi i okna w sali są zamknięte, klimatyzacja, światło wyłączone oraz za zabezpieczenie sprzętu technicznego w recepcji; d)pracownik ochrony odpowiedzialny jest za monitorowanie i wpuszczanie gości do części biurowej i biblioteki; e)pracownik ochrony podczas dyżuru zobowiązany jest do wyłączenia dzwonków w posiadanych przez niego telefonach komórkowych Rozmowy telefoniczne należy wykonywać w sposób nie utrudniający pracy recepcji. Rozmowy telefoniczne nie mogą być prowadzone w holu głównym oraz w miejscu, gdzie przebywają goście korzystający z usług Zamawiającego. 14.W przypadku nieobecności pracownika recepcji na zmianie nocnej pracownik ochrony upoważniony i zobowiązany jest do zakwaterowania gościa, który ma zaplanowany nocleg u Zamawiającego a)zakwaterowanie gości następuje wyłączne poprzez wcześniejsze zgłoszenie przez pracownika recepcji informacji o planowanym noclegu, b)pracownik ochrony nie przyjmuje należności za nocleg od gości korzystających z noclegu, przekazuje pracownikowi recepcji przed zdaniem dyżuru, informacje ilu gości zakwaterował i podaje numer pokoju gościnnego, c)pracownik ochrony przy kwaterowaniu gości wydaje kartę meldunkową, klucz do pokoju oraz informuje gościa o godzinach wydawania śniadań,d)pracownik ochrony przy kwaterowaniu gości odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby gość wypełnił kartę meldunkową, uzupełnia numer pokoju, w którym zakwaterował gościa oraz spisuje numery rejestracyjne samochodu w przypadku, gdy gość korzysta z miejsca parkingowego na terenie zamkniętym,e)pracownik ochrony przekazuje informacje, na którym miejscu parkingowym może zaparkować gość korzystający z noclegu. 15.Wymagania wobec pracowników ochrony: Pracownik ochrony ma spełniać następujące warunki:a)nie był karany, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o ile sa wymagane w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa powszechnie obowiązującego, b)posiadać licencję pierwszego stopnia pracownika ochrony fizycznej,16. posiadać przeszkolenia w zakresie:a)korzystania z łączności bezprzewodowej,b)znajomości przepisów BHP. ppoż. i ochrony środowiska, c)podstawowej obsługi systemów zabezpieczeń technicznych budynku (instalacji sygnalizacji pożaru, włamania, monitoringu itp.),17.posiada pełną zdolność fizyczną i umysłową,18.brak uzależnień (alkohol oraz środki odurzające)19.komunikatywność, zdyscyplinowanie, kultura osobista i schludny wygląd. Dyżur każdego pracownika ochrony w obiekcie przewidzianym do ochrony nie może być dłuższy niż stanowią obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy II. Usługi dodatkowe: a)Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dwóch bezpłatnych przyjazdów w ciągu miesiąca patrolów interwencyjnych wezwanych bez uzasadnienia)b) Wykonawca gwarantuje jeden przyjazd grupy interwencyjnej w ciągu miesiąca w celu zabezpieczenia spotkań odbywających się na terenie chronionym.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien złożyć aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia tj. w zakresie objętym składaną ofertą stosownie do wymagań przepisów prawa, a w szczególności ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2005 Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 Ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do specyfikacji. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (według wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ) podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy którzy nie spełniają wymaganych warunków lub nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnienie zostaną wykluczeni z postępowania

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    15.5. wykaz dwóch usług o wartości powyżej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) każda zrealizowanych (rozpoczął i zakończył), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych usług w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż trzy lata, to w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (załącznik nr 5),

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    13.6. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykaże, iż dysponuje pracownikami realizującymi bezpośrednią ochronę fizyczną, posiadającymi co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I-go stopnia (zał. nr 6 do SIWZ) Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o załączony do oferty wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    13.5. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym kwota ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o aktualny dokument potwierdzający opłacone ubezpieczenie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

dokumenty potwierdzające, iż usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 15.5. SIWZ zostały wykonane należycie (dokumentami takimi mogą być referencje, protokoły odbioru oraz każdy innych dokument wystawiony przez odbiorcę wykonanej usługi, z którego będzie wynikać, że usługa została zrealizowana należycie).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób wymienionych w wykazie (tj. w załączniku nr 6 do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cpsdialog.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 02-943 Warszawa, pok. nr 3 - sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:17.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Centrum Partnerstwa Społecznego DIALOG im. Andrzeja Bączkowskiego ul. Limanowskiego 23 02-943 Warszawa, pok. nr 3 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metadane

Data publikacji : 07.12.2012
Data modyfikacji : 07.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komisja Przetargowa
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Tymińska

Opcje strony

do góry