Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie ” CPS/ZP/05/12

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

 

Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” z siedzibą w Warszawie przy
ul. Limanowskiego 23
prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759
z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie” znak sprawy CPS/ZP/05/12 zawiadamia, iż po otrzymaniu w wyznaczonym terminie wyjaśnień złożonych na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy PZP przez firmę Omega Ochrona Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 45a lok. 10, 03-801 Warszawa dotyczących ceny zryczałtowanej brutto wskazanej przez ww. Wykonawcę w pkt. 1 zdanie 1 formularza ofertowego z dnia 13 grudnia 2012 r., najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 

-  Omega Ochrona Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 45a lok. 10, 03-801 Warszawa, Cena brutto oferty na przedmiotowe zamówienie wyniosła 57 996,96 zł brutto. Powyższa oferta otrzymała największą ilość punktów według kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt.

 

Ponadto zamawiający informuje, że:

a.    Oferta złożona przez firmę: Agencja Ochrony Kowalczyk MK Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Jana Kazimierza 64 lok. 128, 01-248 Warszawa
, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 96,29 pkt,

 

b.    Oferta złożona przez firmę: Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób
i Mienia „ Lider” mgr Bohdan Szpakowski z siedzibą przy ul. St. Wyspiańskiego 42/5, 06-400 Ciechanów
, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 93,49 pkt,

 

c.     Oferta złożona przez firmę: Ochrona GOT s.c. T.R. Gręda, A. Janduła z siedzibą przy
ul. Stołecznej 89, 05-860 Płochocin
, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 89,74 pkt,

 

d.    Oferta złożona przez firmę: Licencjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia „ Walkrys Security” Krzysztof Walendziewski z siedzibą przy ulicy Biskupiej 12/19, 04-216 Warszawa, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

            - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała 82,35 pkt,

 

e.    Oferta złożona przez firmę: City Security S.A. z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7,
00-236
Warszawa, w kryteriach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

      - cena brutto za realizację zamówienia otrzymała78,63 pkt,

 

      Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust.1. pkt 4 informuje, że termin, po którego upływie umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może być zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 wynosi 5 dni.

Metadane

Data publikacji : 20.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Tymińska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji

Opcje strony

do góry