Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA CPS/ZP/05/12

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 498518-2012 z dnia 2012-12-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
1.Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia. 2.Ochrona polega na bezpośredniej,...
Termin składania ofert: 2012-12-17


Warszawa: Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 12148 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 498518 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 50 50, faks 22 380 50 52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Jednostka Budżetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie..

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1 .Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia. 2.Ochrona polega na bezpośredniej, stałej, fizycznej ochronie osób, mienia, obiektu i terenu, w tym na: a)ochronie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacją, pożarem, zagrożeniem wybuchem i przed zalaniem b)przeciwdziałaniu przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko obiektowi i osobom przebywającym na jego terenie, a także przeciwdziałaniu powstawania szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, w tym kradzieży i niszczeniu chronionego mienia c)udaremnianiu prób dokonywania kradzieży lub dewastacji chronionego mienia d) dokonywaniu obchodów chronionego terenu i obiektu e.bezpośredniej interwencji, w sposób zgodny z prawem, w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniom chronionego mienia, łącznie z zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia i przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji,f) podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego obiektu, g)nadzorowaniu i niezwłocznemu powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenia chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na chronione mienie, w tym w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania, h)niezwłocznemu powiadamianiu właściwych publicznych służb ochrony (Policja, straż pożarna, pogotowie medyczne, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego o zagrożeniach, i) prawidłowemu reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w obiekcie instalacjami, j) patrolowaniu terenu na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu. k)przeciwdziałaniu przebywania na chronionym terenie osób nieupoważnionych, l) nadzorowania i śledzenia monitoringu zainstalowanego w obiekcie i na terenie posesji, 3.Pracownicy ochrony zobowiązani są do prowadzenia książki służby, w której będą odnotowywane zauważone zdarzenia. Książka ta będzie własnością Zamawiającego oraz będzie znajdować się w posiadaniu pracowników ochrony i będzie udostępniona Zamawiającemu do wglądu.4.Do książki służby mogą dokonywać wpisów upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz funkcjonariusze publicznych służb porządkowych (Policja, straż pożarna, itp.).5.Do ochrony Wykonawca skieruje odpowiednio - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, odpowiednio umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory, środki ochrony osobistej i w niezbędne środki łączności umożliwiające wezwanie wsparcia, tj. grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego lub policji.6.Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania na terenie chronionym minimum 10 punktów kontrolnych w wyznaczonych do tego przez Zamawiającego miejscach.7.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wydruku raportu z przeprowadzonych obchodów. Raport Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu, raz w miesiącu, razem z fakturą VAT. 8.Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego (osoba do kontaktu) - wskazany w Załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji, może wydawać pracownikom ochrony dyspozycje w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej z pominięciem osób reprezentujących Wykonawcę. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie niniejszego zamówienia i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa ochranianego obiektu. Pracownik ochrony przed podjęciem czynności na podstawie dyspozycji ma prawo uzgodnić planowane czynności bezpośrednio z przełożonym (od strony Wykonawcy).9.W stosunku do pracowników ochrony naruszających dyscyplinę służby wnioski służbowe i kary dyscyplinarne stosował będzie Wykonawca.10.Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla należytego wykonania usług ochrony. W trakcie realizacji usług ochrony Wykonawca zobowiązany jest gromadzić informacje o zaistniałych zdarzeniach - zagrożeniach dla życia, zdrowia lub mienia. Na żądanie Zamawiającego gromadzone dane Wykonawca przekaże Zamawiającemu.11.Ponadto do zakresu zadań pracowników ochrony należy wykonywanie czynności portiersko-recepcyjnych.12.obsługa interesantów - udzielanie informacji, kierowanie ruchem osobowo - towarowym obiektu, itp.; 13.zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionego obiektu oraz zapobieganie próbom kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz i na zewnętrz chronionego obiektu w tym: a.patrolowanie, nie rzadziej niż co 1,5 h obiektu i bezpośredniego jego otoczenia (posesji):, sprawdzanie prawidłowości zamknięć pomieszczeń, zabezpieczeń obiektu, itp,b.otwieranie i zamykanie okien w pokojach gościnnych oraz salach szkoleniowych w godzinach rannych i wieczornych zgodnie z wykazem przekazanym przez pracowników recepcji Zamawiającego, c)po zakończeniu szkoleń i konferencji odbywających się u Zamawiającego pracownik ochrony odpowiedzialny jest za sprawdzenie czy drzwi i okna w sali są zamknięte, klimatyzacja, światło wyłączone oraz za zabezpieczenie sprzętu technicznego w recepcji; d)pracownik ochrony odpowiedzialny jest za monitorowanie i wpuszczanie gości do części biurowej i biblioteki; e)pracownik ochrony podczas dyżuru zobowiązany jest do wyłączenia dzwonków w posiadanych przez niego telefonach komórkowych Rozmowy telefoniczne należy wykonywać w sposób nie utrudniający pracy recepcji. Rozmowy telefoniczne nie mogą być prowadzone w holu głównym oraz w miejscu, gdzie przebywają goście korzystający z usług Zamawiającego. 14.W przypadku nieobecności pracownika recepcji na zmianie nocnej pracownik ochrony upoważniony i zobowiązany jest do zakwaterowania gościa, który ma zaplanowany nocleg u Zamawiającego a)zakwaterowanie gości następuje wyłączne poprzez wcześniejsze zgłoszenie przez pracownika recepcji informacji o planowanym noclegu, b)pracownik ochrony nie przyjmuje należności za nocleg od gości korzystających z noclegu, przekazuje pracownikowi recepcji przed zdaniem dyżuru, informacje ilu gości zakwaterował i podaje numer pokoju gościnnego, c)pracownik ochrony przy kwaterowaniu gości wydaje kartę meldunkową, klucz do pokoju oraz informuje gościa o godzinach wydawania śniadań,d)pracownik ochrony przy kwaterowaniu gości odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby gość wypełnił kartę meldunkową, uzupełnia numer pokoju, w którym zakwaterował gościa oraz spisuje numery rejestracyjne samochodu w przypadku, gdy gość korzysta z miejsca parkingowego na terenie zamkniętym,e)pracownik ochrony przekazuje informacje, na którym miejscu parkingowym może zaparkować gość korzystający z noclegu. 15.Wymagania wobec pracowników ochrony: Pracownik ochrony ma spełniać następujące warunki:a)nie był karany, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o ile sa wymagane w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa powszechnie obowiązującego, b)posiadać licencję pierwszego stopnia pracownika ochrony fizycznej,16. posiadać przeszkolenia w zakresie:a)korzystania z łączności bezprzewodowej,b)znajomości przepisów BHP. ppoż. i ochrony środowiska, c)podstawowej obsługi systemów zabezpieczeń technicznych budynku (instalacji sygnalizacji pożaru, włamania, monitoringu itp.),17.posiada pełną zdolność fizyczną i umysłową,18.brak uzależnień (alkohol oraz środki odurzające)19.komunikatywność, zdyscyplinowanie, kultura osobista i schludny wygląd. Dyżur każdego pracownika ochrony w obiekcie przewidzianym do ochrony nie może być dłuższy niż stanowią obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy II. Usługi dodatkowe: a)Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dwóch bezpłatnych przyjazdów w ciągu miesiąca patrolów interwencyjnych wezwanych bez uzasadnienia)b) Wykonawca gwarantuje jeden przyjazd grupy interwencyjnej w ciągu miesiąca w celu zabezpieczenia spotkań odbywających się na terenie chronionym..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.17.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:28.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Omega Ochrona Sp. z o. o., ul. Zamoyskiego 45a lok. 10,, 03-801 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 64379,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:57996,96

·         Oferta z najniższą ceną:57996,96/ Oferta z najwyższą ceną: 73759,20

·         Waluta:PLN.

 

Metadane

Data publikacji : 08.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Tymińska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji

Opcje strony

do góry