Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie powiązane:
 

Ogłoszenie nr 457722-2013 z dnia 2013-11-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. Klasyfikacja wg CPV : 55300000-3.
Termin składania ofert: 2013-11-22

Warszawa: Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog
Numer ogłoszenia: 26592 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 457722 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 50 50, faks 22 380 50 52.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby organizowanych posiedzeń, szkoleń i konferencji w siedzibie CPS Dialog przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie.... 25. Kryteria oceny ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów przyznaną wg zasad wskazanych w pkt. 25.2 - 25.10 siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Granatoil Graniszewscy s.j., Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 134990,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 91466,30

  • Oferta z najniższą ceną: 90000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 153012,00

  • Waluta: PLN.


 

Metadane

Data publikacji : 23.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KOMISJA PRZETARGOWA
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Tymińska Dział Administracji

Opcje strony

do góry