Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego CPS/ZP/-/ 154/17 na usługę odśnieżania dachów o łącznej powierzchni 1609,49 m2 oraz usuwania sopli z okapów budynków administrowanych przez Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG”.

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Limanowskiego 23 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego CPS/ZP/-/ 154 /17 na  usługę odśnieżania dachów o łącznej powierzchni 1609,49 m2 oraz usuwania sopli z okapów budynków administrowanych przez Centrum Partnerstwa Społecznego „DIALOG” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” dodatkowo informuje, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996 z późn. zm.). Procedura udzielenia zamówienia w oparciu o wewnętrzny regulamin Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog oraz art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych, nie podlegających odrzuceniu ofert. Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający kierował się kryteriami:

 

-  kryterium cena - 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

       

 

Nr oferty

 

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 

Punktacja
w kryterium cena

 

Łączna punktacja

 

 

1.

DACH-MAR Marcin Giermuda z siedzibą przy ul. Stołecznej 4; 05-501 Piaseczno

 

100,00%

 

100,00%

2.

Impel Food Hygiene „COMPANY” Sp. zo.o., Sp.k. z siedzibą przy ul. Marsa 56a; 04-242 Warszawa

 

81,81%

 

81,81%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta firmy DACH-MAR Marcin Giermuda z siedzibą przy ul. Stołecznej 4;
05-501 Piaseczno odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego i została oceniona jako najkorzystniejsza.

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone firmie:

DACH-MAR Marcin Giermuda z siedzibą przy ul. Stołecznej 4; 05-501 Piaseczno.  

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.09.2017
Data modyfikacji : 27.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Boratyńska
Osoba modyfikująca informację:
Dorota Boratyńska

Opcje strony

do góry